Услови за користење

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ


ИНФОРМАЦИИ ЗА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ


Во согласност со важечките закони за заштита на лични податоци, Perfetti Van Melle Czech Republic (во понатамошниот текст „ПВМ“) ве информира дека личните податоци (во понатамошниот текст „лични податоци“) кои се дадени на ПВМ се собираат и обработуваат под контрола на ПВМ во согласност со следново:


a) Цели и законитост на обработката

Обработката на личните податоци е неопходна за управување со односот помеѓу Вас и ПВМ. За да се управува правилно со овој однос, ПВМ ќе ги обработува личните податоци кои можат да вклучуваат и посебни категории на лични податоци, како што се податоци за здравје, расно или етничко потекло, членство во синдикати, религиозно уверување.

Обработката на личните податоци може да се одвива електронски и рачно врз основа на логички критериуми, компатибилни и функционални со целите за кои се собираат личните податоци, а секогаш во согласност со важечките закони за заштита на податоците.


b) Опсег на комуникација и дистрибуција на податоците.

Личните податоци ќе бидат обработени само од лице овластено од ПВМ или од трети компании (вклучувајќи ги и другите компании од ПВМ групацијата), институции или професионалци кои, како обработувачи на податоци, вршат специфични услуги за обработка или активности комплементарни со горенаведените цели.

Личните податоци нема да бидат дистрибуирани на кој било начин.


c) Пренос на лични податоци во трета земја

Исто така за управување со нашиот однос може да биде неопходно некои од личните податоци да се пренесуваат во трети земји каде што се наоѓаат другите компании на Перфети Ван Меле групацијата или ПВМ партнерите.


d) Период на чување

Личните податоци ќе се чуваат се додека постои односот. Потоа, личните податоци ќе се чуваат онолку долго, колку што е неопходно според важечките законски прописи, кои можат да ѝ наметнат на ПВМ обврска да ги чува личните податоци и подолго време.


e) Права на субјектот на лични податоци

ПВМ информира дека имате право да побарате пристап до и исправка или бришење на Вашите лични податоци, или ограничување односно приговор за обработка, како и право на преносливост на податоците, или да ја повлечете согласноста дадена до Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Praha, Czech Republic на начин што писмено ќе се обратите до или со испраќање на е-пошта до pvmdpo@it.pvmgrp.com до офицерот за заштита на личните податоци.

Имате право да поднесете жалба до Инспекторатот за надзор.

 

 

 

 


Тврдам дека правилно го извршив преводот од англиски на македонски јазик

Број 106 /2019
Датум 3.5.2019 год.

ПРЕВЕДУВАЧ,
ЕМИЛИЈА ДУКОВСКА
I confirm that this is a true and authentic translation of the original document.

No. 106 /2019
Date: May 3, 2019

AUTHORIZED COURT TRANSLATOR
EMILIJA DUKOVSKA

No. 309/2013

 

ПОЛИТИКА НА КОЛАЧИЊА

Политика за користење на колачиња (cookies)

Колачињата се автоматски процедури за добивање информации во врска со она што интернет корисникот го претпочитува додека посетува одредена веб-страница, за да му се овозможи на корисникот да биде препознаен кога повторно ќе ја посетува страницата и со тоа да ја персонализира употребата и да биде побрза навигацијата.

Видови колачиња

Следното е класификација на колачињата во зависност од нивните карактеристики:

a) Во зависност од компанијата која управува со нив:

 • Сопствени: тие се испраќаат до терминалниот компјутерски систем на корисникот од компјутер или домен со кој управува уредникот од кој е дадена услугата што ја бара корисникот.
 • Од трети лица: тие се испраќаат до терминалниот компјутерски систем на корисникот од компјутерски систем или домен со кој не управува уредникот, туку друга компанија која ги обработува податоците добиени преку колачињата.

b) Во зависност од тоа колку време остануваат активни:

 • По сесија: овие собираат и зачувуваат податоци додека корисникот пристапува на веб-страница.
 • Постојани: податоците остануваат зачувани во компјутерскиот систем и може до нив да се пристапува и да се обработуваат за период што е определен од одговорното лице за колачињата.

c) Во зависност од нивната цел:

 • Технички: им дозволуваат на корисникот да се движи користејќи ја веб-страницата, платформата или апликацијата и да користи различни опции или услуги кои постојат на неа, на пример, проверка на сообраќајот и податоци за комуникација, идентификација на сесијата, внесување делови со ограничен пристап, помнење на елементите што ја сочинуваат нарачката, обработка на нарачката, регистрација на апликацијата или учеството во некој настан, користење безбедносни елементи за време на навигацијата, чување содржини за дифузија на видео или аудио записи, или споделување содржини преку социјални мрежи.
 • Персонализација: им овозможува на корисниците да пристапуваат до услугите со одредени предефинирани општи карактеристики во зависност од одредени критериуми во компјутерскиот систем на корисникот, на пример, јазикот, типот на веб-прелистувач преку кој се пристапува до услугата, регионалната конфигурација од каде се пристапува до услугата итн.
 • Анализа: овозможува следење и анализа на шемите на однесување на корисниците на веб-страниците на кои се поврзани (на пример, мерење на активноста направена на веб-страниците, поставување кориснички профили за навигација по страниците, како и да се направат подобрувања врз основа на анализата на употребата од страна на корисниците на услугите).
 • Публицитет: овозможува управување со рекламните простори вклучени на веб-страницата врз основа на критериуми како што се измената на содржината или фреквенцијата на прикажување на рекламите.
 • Бихевиористички публицитет: овозможува управување со рекламните простори вклучени на веб-страницата и складирање на информации во врска со однесувањето на корисниците, добиени преку континуирано следење на навиките за навигација, кои потоа овозможуваат посебен профил да се развива и да се покаже публицитет во зависност од ова.

 

Деактивација на колачињата

Корисникот може да го конфигурира веб-прелистувачот стандардно да ги прифаќа или отфрла колачињата.

Ако корисникот одлучи да ја одбие употребата на колачињата, одредени функционалности може да бидат ограничени.
Постапката за блокирање и елиминирање на колачињата може да се разликува од еден веб-прелистувач до друг, така што во секое време можете да го промените ова според упатствата дадени од веб-прелистувачот, како што е прикажано подолу:

 • Поставки за колачиња за Internet Explorer
 • Поставки за колачиња за Firefox
 • Поставки за колачиња за Google Chrome
 • Поставки за колачиња за Safari

Овие прелистувачи се предмет на надградби или промени, па затоа не можеме да гарантираме дека тие целосно се совпаѓаат со верзијата на вашиот веб-прелистувач.

Колачиња на веб-страницата.

На веб-страницата се користат следниве видови колачиња:

- Функционални колачиња

 • Google Tag Manager -> Oвозможува имплементација на колачиња без менување на изворниот код

- Колачиња за аналитика

 • IQ -> Oвозможува имплементација на колачиња без менување на изворниот код
 • Google Analitics -> Пратење основен приказ на страницата на Google Analitics

- Колачиња за рекламирање

 • Facebook -> Прилагодувања Прилагодена согласно публиката на Facebook
 • Facebook Конекција -> Им овозможува на посетителите да комуницираат со страницата преку својат Facebook
 • Двоен клик -> Алатка за рекламирање на Google што може да следи ист корисник на сите веб-страници
 • Facebook пиксел -> ги прати конверзиите на Facebook
 • Facebook табела -> ја следи интеракцијата на посетителите на веб-страниците поврзани со нивните профили за социјални медиуми

За дополнителни прашања поврзани со употребата на колачињата, корисникот може да испрати писмено барање по електронска пошта на: pvmdpo@it.pvmgrp.com.

ПРАВНИ ИЗВЕСТУВАЊА

ПРАВНА НАПОМЕНА

Сопственикот на оваа веб-страница www.mentos.com.mk („веб“), е –наведете го името на Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o. ПВМ ОЦ - (“ПВМ”), компанија којашто ѝ припаѓа на ПЕРФЕТИ ВАН МЕЛЕ ГРУПАЦИЈАТА (“ПВМ ГРУПАЦИЈА”), со следните податоци за идентификација:

Седиште: Tomíčkova 9, 148 00 Praha 4, Czech Republic
ДАНОЧЕН БРОЈ: CZ63666570
Телефон: +420 244 466 500
Детали за уписот: C 37371 pri Občinskem sodišču v Pragi

Пристaпување на веб-страниците

Оваа правна напомена го регулира корисникот (“корисник”), пристапувањето и користењето на веб-страницата со цел да му обезбеди информации на корисникот во врска со ПВМ ГРУПАЦИЈАТА, ПВМ, неговите производи, активности и промоции.

Со пристапувањето и користењето на веб-страницата, корисникот ги прифаќа условите од оваа Правна напомена, Политиката за приватност и за користењето на колачињата1 и Политиката користење на колачиња2 на веб-страницата.

Пред да ја користи веб-страницата, корисникот мора внимателно да ги прочита Правната напомена и Политиките за приватност и за користењето на колачињата, со оглед на тоа дека тие може да бидат прилагодени и/или изменети во секое време. Ако корисникот не ги прифати условите од Правното известување, тој / таа не може да ја користи веб-страницата или нејзината содржина.

Употреба и функција на веб-страницата

Корисникот се согласува совесно да ја користи веб-страницата и информациите содржани во неа, бидејќи тој / таа подлежи на важечките прописи и на оваа Правна напомена, како и на сите други неопходни услови што ПВМ ќе ги наметне за таа цел на веб-страницата.

Понатаму, корисникот не смее да изврши какво било дело со намера да ja оштети, да ја злоупотреби и / или да ја преоптовари веб-страницата или да го спречи во каква било форма нејзиното нормално користење и функционирање.

Корисникот е информиран дека, ако не ги почитува Политиката за приватност или Политиката за користењето на колачиња или, ако не се исполнети други релевантни услови или услови наведени во веб-страницата, ПВМ го задржува правото да го ограничи, суспендира и / или прекине пристапот на корисникот до веб-страницата, користејќи ги потребните техничките мерки за тоа.

ПВМ се залага веб-страницата постојано да работи добро, да се избегнуваат грешки или, ако е неопходно, да се поправат, а веб-содржините да бидат соодветно ажурирани. Сепак, ПВМ не гарантира достапност или континуитет во веб-пристапот, ниту постоење на грешки во неговата содржина, или дека тие се ажурираат соодветно. 

Одговорност

Пристапот до веб-страницата и користењето на било која информација или механизам содржани во неа, се врши под исклучива одговорност на корисникот.

Компанијата ПВМ не е одговорна за каква било штета и / или загуба што може да произлезе директно или индиректно од пристапот до или од користењето на информациите содржани во веб-страницата, а особено за сите информации што се однесуваат на трети лица различни од ПВМ, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на оние кои се произведени од оперативни системи или предизвикани од вируси и / или напади на системот. Исто така, ПВМ не е одговорна за штета што може да ја претрпи корисникот поради несоодветна употреба на веб-страницата, проблеми со сервисите или со покриеноста, со прекините, со недостатоците или дефектите во комуникациите и / или со интернет комуникациите.

Понатаму, ПВМ не е одговорна за каква било штета и / или загуба на софтверот на корисникот и / или хардверот кој произлегува од пристапот и користењето на веб-страниците.

Корисникот е одговорен за штета или загуба од која било природа што ПВМ може да ја претрпи како резултат на прекршување на која било од обврските на кои е подложен корисникот во согласност со оваа правна напомена, сите други услови утврдени на веб-страницата и / или применливото законодавство.

 

Политики за врски (линкови)

a) Врски до веб-страницата

Секое трето лице кое има намера да постави врска до веб-страницата (“Поврзана веб-страница“) мора да добие претходна согласност во писмена форма од страна на ПВМ, да се придржува кон постојните закони и во никој случај да не може да ги чува сопствените или содржините од трети лица кои: (i) се незаконски, штетни, насилни, расистички, дискриминирачки, деградирачки, поврзани со полот, итн.; и / или (ii) се недолични или несоодветни во врска со активностите на ПВМ.

Врската во никој случај не значи дека ПВМ поддржува, промовира, гарантира, надгледува и / или препорачува содржина и / или услуги на поврзаната веб-страница, ниту е одговорна за содржината што се наоѓа во неа.

Во случај на непочитување на кој било од горенаведените услови, ПВМ веднаш ќе продолжи со повлекување на согласноста добиена од поврзаната веб-страница, која ќе биде обврзана да ја избрише врската.

b) Врски до други веб-страници

На веб-страницата може да бидат вклучени и други врски кои му овозможуваат на корисникот да пристапи до други веб-страници ("Поврзани веб-страници").

Постоењето на поврзаните веб-страници во никој случај не значи дека претставува препорака, промоција, идентификација и / или усогласеност од страна на ПВМ за изјавите, содржината и / или услугите обезбедени преку поврзаните веб-страници. Како последица на тоа, ПВМ не е одговорна за содржината и другите услови на поврзаните веб-страници и затоа корисникот е единственото лице одговорно за нивна проверка и прифаќање по секој пристап и секоја употреба.

 

Интелектуална сопственост

Сите права на интелектуална сопственост во врска со дизајнот, базите на податоци, основните компјутерски програми (вклучувајќи ги и изворните кодови), како и различните елементи што ја сочинуваат веб-страницата (текстови, графика, фотографија, видеа, звучни снимки, комбинации на бои итн.) (“содржини „), како и структурата, селекцијата и нивната подреденост се во сопственост на ПВМ, на ПВМ групацијата или нејзините даватели на лиценци. Секое лого што е вклучено во веб-страницата (како што се трговските марки и / или дизајнот, но ограничувајќи се само на нив), се сопственост на ПВМ, ПВМ групацијата или нејзините даватели на лиценци.

Употребата на веб-страницата не подразбира доделување на било какви права преку веб-страницата или нејзината содржина.

На корисникот му е строго забрането да репродуцира, трансформира, дистрибуира, јавно да комуницира, да го става на располагање, да извади и / или да направи каква било друга форма на неовластена дифузија или употреба на веб-страницата, нејзината содржина и / или на ПВМ логото.

Неовластената употреба на содржината, веб-страницата и / или ПВМ-логото, како и сите штети направени во правата на интелектуална сопственост на ПВМ / или ПВМ групацијата може да доведат до примена на соодветните правни дејства и одговорности кои можат да произлезат од истите.

 

Салваторна клаузула

Ако некоја од одредбите од оваа правна напомена се прогласи за целосно или делумно, ништовна или неважечка, ова анулирање или поништување би влијаело само на одредбата или делот од неа за кој станува збор, додека сè друго останува да важи, само земајќи ја предвид одредбата или делот од неа што е засегнат. За таа цел, само поништена или неважечка одредба од оваа правна напомена ќе биде исклучиво неважечка, а ниеден друг дел или одредба од неа нема да биде ништовен, неважечки, повреден или погоден поради издвојувањето или поништувањето, освен во случај кога станува од суштинско значење за целосно и интегрално влијание врз оваа правна напомена.

ПРИВАТНОСТ И КОЛАЧИЊА

Политика на приватност и за користење на колачиња

Наведете го името на Perfetti Van Melle Czech Republic, (во понатамошниот текст ПВМ) се грижи за Вашата приватност и е должна да ја заштити. Перфети Ван Меле може да собира лични информации од посетителите на www.mentos.com.mk.
Оваа веб-страница е управувана од ПВМ.
Оваа политика за приватност ги опишува видовите на информации што ги собираме, како ги користиме и заштитуваме.
Оваа политика Ви кажува што да правите, ако не сакате Вашите лични информации да се собираат кога ќе ја посетите нашата веб-страница и како можете да ги промените информациите што веќе сте ни ги доставиле.
Оваа политика на приватност не се однесува на плакати, лотарии и други реклами или промоции кои евентуално ги спонзорираме или во кои учествуваме на веб-страниците што ги поседуваат трети лица.

Контролор на податоци

Контролор на податоците во ваквите постапки е Перфети Ван Меле … од … (внеси целосен назив на компанијата ПВМ).

Видови лични податоци што се обработуваат

Податоци за навигација

Компјутерски-базираните системи и софтверските процедури што се вклучени во работата на оваа веб-страница, во текот на нивното нормално работење добиваат некои лични информации, чиј пренос подразбира користење на протоколи за интернет комуникација. Овие информации не се собираат за да придонесат за идентификација на некое лице, но, преку процеси и здружување на податоци во сопственост на трети лица, по сопствена природа може да дојде до идентификација на корисници. Во оваа категорија на податоци се вклучени ИП-адресите или имињата складирани во доменот на компјутерите што ги користат оние кои пристапуваат на веб-сајтот, адресите во URI (Uniform Resource Identifier) на потребните ресурси, времето на барање, методот што се користи за препраќање на барањето до серверот, големината на добиената датотека во одговорот, цифрениот код што ја покажува состојбата на одговорот даден од серверот (добро, грешка, итн.) и други параметри поврзани со оперативниот систем и структурата, како и состојбата на компјутерот на корисникот. Овие податоци се користат само за да се добијат анонимни статистички информации за користењето на веб-страницата и да се провери нејзиното правилно работење, а се бришат веднаш по обработката. Податоците може да се користат за да се испитаат одговорностите, дали евентуално постојат прекршоци за обработка на податоците против веб-страницата.


Лични податоци

Ние смееме да собираме лични податоци. Личните податоци се информации од кои може да се утврди Вашиот личен идентитет.
Обично, ова го вклучува Вашето име, улицата, името на екранот, адресата на електронската пошта, телефонскиот број и информациите за кредитната картичка. Ние смееме да собираме податоци што ни ги доставуваат корисниците само за да одговориме на поставените прашања и таквите податоци ќе бидат третирани во согласност со оваа политика и важечките закони.


Податоци што се доброволно дадени од страна на корисникот

Изборното, експлицитното и доброволното препраќање на лични податоци од корисникот преку формулари за регистрација, кои се присутни на оваа веб-страница, подразбира последователно стекнување на податоци што ги доставил испраќачот. Овие податоци ќе бидат обработени од ПВМ со цел да одговорат на потребната услуга и, ако ја дадете Вашата согласност, да Ви биде испраќан информативен и рекламен материјал по електронска пошта.


Заштита на деца

ПВМ е посветена на заштитата на приватноста на децата. Веб-страницата е дизајнирана и наменета за употреба од лица на возраст од над 16 години. Ако сте на возраст од 16 години, но под 18 години, треба да ги разгледате условите на оваа политика за приватност со оние кои ја имаат родителската одговорност за да бидете сигурни дека сте ги разбрале. Иако ние не сме одговорни за одредување на возраста на нашите корисници, сепак може некогаш да извршиме проверка.
Ако сте под 16 години (проверете ја оваа возрасна граница со одредбите од националните закони), сетете се дека Ви е потребна дозвола / одобрение од оние лица кои ја имаат родителската одговорност да ја користат оваа веб-страница за да стапите во контакт со нас, а со тоа да ги испраќате Вашите лични податоци.


Цел на обработка

Вие доброволно одлучувате дали сакате да ни ги доставите Вашите лични податоци. Во некои случаи се потребни лични податоци за да можат да извршуваат одредени функции. Низ веб-страницата може да Ви биде побарано да дадете лични податоци за да можете да се регистрирате за наградни игри или натпревари, да добивате информации или писма, да пополните анкета или да дадете коментар или да побарате нешто. Во овие случаи ПВМ користи скок-прозорец со информации за обработка на личните податоци и thickbox-компонента за да добие согласност. Ве молиме бидете сигурни дека ПВМ нема да собира никакви лични податоци, освен, ако не сте ги доставиле овие информации доброволно.
ПВМ ги користи Вашите лични податоци за онаа цел за којашто се собрани (на пример, да одговориме на Вашето барање, да се пријавите за натпревар или да Ви испратиме мостра). Исто така може да ги користиме за да ги подобриме нашите производи и веб-страници и да Ве контактираме во врска со други производи и услуги што може да ви бидат од интерес (вклучувајќи ги и оние кои можеме да ги понудиме заедно со други компании). Ние исто така можеме да ги споделиме, или да ги пренесеме на други компании во Перфети Ван Меле групацијата и на трети лица кои директно ги поддржуваат активностите на ПВМ и развојот на веб-страниците.
Ние може да ги дополниме информациите што ни ги доставивте со други информации што ги имаме или кои ги добиваме од трети лица. Ова го правиме за маркетинг цели за да обезбедиме повеќе насочени производи и услуги што ќе ги задоволат Вашите потреби.


Обработка

Важно е да знаете дека личните податоци се обработуваат во согласност со важечките закони за заштита на податоците. Личните податоци се обработуваат од страна на ПВМ, или од обработувач на збирка на лични податоци кој е директно назначен од страна на ПВМ, само не подолго од потребното време за остварување на целите за кои податоците се собрани или последователно обработени.
Се преземаат посебни безбедносни процедури за да се спречи ризикот од уништување или загуба на податоците, без разлика дали случајно или не, од неовластен пристап до податоците или од операции за обработка кои се или незаконски, или не се во согласност со целите за кои се собрани податоците. Во согласност со законот и со главните меѓународни стандарди, ПВМ презема и дополнителни безбедносни мерки за да ги минимизира ризиците во однос на доверливоста, интегритетот и достапноста на собраните и обработените лични податоци.


Споделување, комуникација и дистрибуција на податоци

Податоците што ги собираме може да се пренесат или да се достават до други компании во Перфети Ван Меле групацијата и трети лица кои директно ги поддржуваат активностите на ПВМ и развојот на веб-страниците. Понекогаш, ПВМ придружува трети лица за обработка и анализа на податоците. Освен наведените случаи, податоците нема да бидат обелоденети ниту дадени на никого, освен ако тоа не е во согласност со договорните и законските обврски, или корисниците за тоа дале нивна согласност.
ПВМ и нејзините трети лица, т. е. обработувачи на збирки на лични податоци ќе ги пренесат и обработуваат Вашите лични податоци, преземајќи ги соодветните мерки за одржување на безбедноста на личните податоци.


Права на субјектот на податоците

ПВМ го известува корисникот дека има право да побара пристап до и исправка или бришење на неговите / нејзините лични податоци, или ограничување односно приговор за обработка, како и право на преносливост на податоците, или да ја повлече согласноста дадена до ПВМ, на начин што писмено ќе се обрати до Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Praha, Czech Republic или со испраќање на е-пошта до pvmdpo@it.pvmgrp.com до офицерот за заштита на личните податоци, а секогаш да зачувате копија од документот или кој било друг документ како доказ.
ПВМ го задржува правото во секое време да ја верификува вистинитоста на личните податоци што ги дава учесникот, како и возраста и идентитетот на победниците пред да продолжат со доставувањето на наградите.


Колачиња

Колачињата се текстуални датотеки поставени на дискот на Вашиот компјутер преку сервер на веб-страници. Перфети Ван Меле користи колачиња за да ги направи нашите страници полесни за користење и подобро да ги прилагоди нашите производи на Вашите интереси и потреби. Колачињата исто така може да се користат за да помогнат во забрзувањето на идните активности на нашата страница. На пример, веб-страницата може да препознае дека сте дале лични податоци и да се воздржи од барање на истите информации по втор пат.
Ние исто така можеме да користиме колачиња за да собереме информации за Вашиот компјутер, како што е Вашата ИП-адреса (број доделен на Вашиот компјутер секогаш кога пребарувате на Интернет), или типот на интернет пребарувач или оперативен систем што го користите и да ги поврзе овие со Вашите лични податоци. Ова го правиме за да бидеме сигурни дека нашите веб-страници го нудат најдоброто веб-искуство за Вас и се ефективни информативни ресурси.
За чување на овие колачиња Перфети Ван Меле користи скок-прозорец со информации за колачињата и thickbox-компонента за добивање согласност. Можете исто така да ги оневозможите колачињата во поставките на Вашиот веб-прелистувач. Одбивањето колачиња на страницата на која сте пристапиле може да резултира со неможност да посетувате одредени области на страницата, или да не примате персонализирани информации кога ќе ја посетите веб-страницата.


Гугл аналитикс

Веб-страниците може да користат алатки за веб-аналитика, како што се Гугл аналитикс и/или Уника, за да ги следат Вашите интеракции со некоја страница и да зачувуваат информации, како што се времето кога сте ја посетиле, без разлика дали сте ја посетиле претходно и од која страна Ве упатиле. Статистика за мерење на веб-страница може да се користи за персонализација на Вашето искуството на веб-страницата, како и за анонимно и агрегирано проценување на статистиката за активностите на веб-страницата. Ние ги користиме овие информации за да ја измериме ефективноста на нашето присуство на интернет и да составиме статистички извештаи.
Кога го користиме Гугл аналитикс, добиените информации можеме да ги споделиме со Гугл за да му помогнеме да ги подобри своите производи и услуги. Ниту ние, ниту Гугл не смее да ја користи (или да овласти трето лице да ја користи) оваа алатка за да ги следи, или собира личните податоци за Вас, или да ги поврзува Вашите лични податоци со податоците на Гугл аналитикс.


Пикселски ознаки

Некои од страниците што ги посетувате, исто така, можат да соберат информации преку употреба на пикселски ознаки (исто така наречени јасни графички формати) кои можат да се делат со трети лица, кои директно ги поддржуваат промотивните активности на ПВМ и развојот на веб-страницата. На пример, информациите за користењето на веб-страница за посетителите на нашите веб-страници може да се споделат од трети лица со нашата рекламна агенција за подобро насочување на интернет плакатите на ПВМ веб-страниците. Информациите собрани преку употребата на овие пикселски ознаки, сепак, не се лични, иако може да бидат поврзани со Вашите лични податоци.


Промени во тековната политика за приватност

ПВМ редовно ја проверува сопствената политика за приватност и сигурност и, ако е потребно, ја приспособува во согласност со измените воведени со законот, организацијата или технолошката еволуција. Секоја промена на наведената политика ќе биде објавена на оваа страница.

Споделете со пријателите